02/08/2021

Պրոբացիայի ծառայողները վերապատրաստվել են ռիսկերի և կարիքների գնահատման վերանայված գործիքի կիրառման վերաբերյալ
Աղբյուր՝https://www.coe.int/en/web/criminal-law-coop/newsroom/-/asset_publisher/...