11/04/2024

ՀԱՅՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
 Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության  հետևյալ թափուր պաշտոնը  զբաղեցնելու մասին

 

 
 ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության (այսուհետ` Ծառայության) Արագածոտնի մարզային մարմնի (այսուհետ՝ Մարմին) կրտսեր ծառայող (այսուհետ՝ Կրտսեր ծառայող)․

 •   Հիմնական գործառույթները

 մարմնի  կրտսեր ծառայողը՝

 • իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված այլընտրանքային խափանման միջոցների կատարման ապահովումը,
 • իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված անվտանգության միջոցների կատարման ապահովումը,
 • իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված` ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման ապահովումը,
 • իրականացնում է օրինապահ վարքագծի ձևավորման, վերասոցիալականացման և կրկնահանցագործությունների նվազման նպատակով ռիսկերի և պահանջմունքների գնահատման կատարման ապահովումը,
 • իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված տնային կալանքի և վարչական հսկողության այլընտրանքային խափանման միջոցների՝ էլեկտրոնային հսկողություն սարքերով կատարումը։

Նշված  թափուր պաշտոնը զբաղեցնելու համար պահանջվում է՝

 • բարձրագույն կրթություն,
 • ունի գործառույթների իրականացման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ,
 • կրտսեր  ծառայող կարող է նշանակվել այն անձը, որն առնվազն մեկ տարի զբաղեցրել է կրտսեր  խմբի պաշտոն, կամ ունի հանրային ծառայության առնվազն մեկ տարվա ստաժ, կամ մեկ տարվա մասնագիտական աշխատանքային ստաժ, կամ պաշտոնի անձնագրով պահանջվող աշխատանքի բնագավառում՝ մեկ տարվա աշխատանքային ստաժ,
 • պատասխանատու է կառուցվածքային մարզային մարմնի աշխատանքների բնույթով պայմանավորված՝ մասնագիտական գործունեության անմիջական արդյունքի համար,
 • կայացնում է որոշումներ աշխատանքների իրականացման բնույթով պայմանավորված մասնագիտական եզրակացությունների տրամադրման և դիմումների քննարկման արդյունքում որոշումների նախապատրաստման շրջանակներում,
 • ունի տվյալ մարմնի նպատակների և խնդիրների իրականացման համար մասնագիտական գործունեության գերատեսչական ազդեցություն,
 •   աշխատավարձի չափը՝ 206․336 (երկու հարյուր վեց հազար երեք հարյուր երեսունվեց)  
 •    ,
 • աշխատավայրի հասցեն՝ Հայաստան, Արագածոտնի մարզ, ք. Աշտարակ, Երևանյան խճուղի 65,
 • ընտրությունը կատարվելու է ներկայացված փաստաթղթերի ուսումնասիրության   եղանակով:
 • Դիմող ՀՀ քաղաքացիները պետք է ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայություն ներկայացնեն՝
 • գրավոր դիմում (ձևը կցվում է),
 • աձնագիր և/կամ նույնականացման քարտի լուսապատճեն (եթե անձը նույնականացման կամ սոցիալական քարտ չի կցում, ապա անհրաժեշտ է կցել անձին հանրային ծառայության համարանիշ տրամադրելու մասին տեղեկանքի կամ հանրային ծառայության համարանիշի  տրամադրումից հրաժարվելու մասին տեղեկանքի լուսապատճեն),
 • բարձրագույն կրթությունը հավաստող փաստաթղթի(երի) լուսապատճեն,
 • աշխատանքային գործունեությունը հավաստող փաստաթղթերի լուսապատճեն,
 • ինքնակենսագրություն (ազատ ոճով),
 • արական սեռի անձինք՝ նաև զինվորական գրքույկ կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր զորակոչային տեղամասին կցագրման վկայականի լուսապատճեն,
 • լուսանկար՝ 3X4 չափսի,
 • բժշկական տեղեկանք։

 
Օտարալեզու փաստաթղթի(երի) հետ ներկայացնել նաև տվյալ փաստաթղթի(երի) նոտարական թարգմանությամբ հայերեն տարբերակը:

 • Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
 • Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 16.04.2024թ.:

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայություն (ք. Երևան, Արշակունյաց 23, հեռ. +374 10 594-196) կամ դիմումը ներկայացնել էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ info@probation.am հասցեին: