17/04/2024
Հավելված
ՀՀ ԱՆ Պրոբացիայի ծառայության պետի
2024 թվականի ապրիլի 17-ի N 28-Ա հրամանի

 

Ծ Ր Ա Գ Ի Ր
ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԱՅԻՆ ՄԱՐՄՆՈՒՄ ՓՈՐՁԱԳԵՏԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ

 
1. ՆԵՐԳՐԱՎՄԱՆ ԴԵՊՔԸ ԵՎ ՀԻՄՆԱՎՈՐՈՒՄԸ
1. Փորձագետ ներգրավելու անհրաժեշտությունը պայմանավորված է Արդարադատության նախարարության պրոբացիայի ծառայության Գեղարքունիքի մարզային մարմնում կանոնադրական խնդիրներից բխող կոնկրետ գործառույթների իրականացման ծավալների կտրուկ ավելացման և դրանով պայմանավորված Գեղարքունիքի մարզային մարմնի գործող  անձնակազմով այն իրականացնելու անհնարինությամբ:
Փորձագետ ներգրավելու նպատակը ՀՀ քրեակատարողական դատավարությամբ, ՀՀ քրեական օրենսգրքով և ՀՀ քրեակատարողական օրենսդրությամբ նախատեսված անհրաժեշտ աշխատանքների իրականացումն է՝ քրեական վարույթի ընթացքում մեղադրյալի հնարավոր անօրինական վարքագծի կանխման ու դատարանի կողմից դրված պարտականությունների կատարման ապահովման միջոցառումների, այլընտրանքային խափանման միջոցների՝ տնային կալանքի և վարչական հսկողության կիրառման ապահովումը, Մարմնի առջև դրված գործառույթների և խնդիրների իրականացման հետ կապված անհրաժեշտ տեղեկատվության, նյութերի ստացման և այլ խնդիրների իրականացումը:

2. ՓՈՐՁԱԳԵՏԻՆ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ
2.1  Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիություն,
2.2  բարձրագույն կրթություն,
2.3  իրավական ակտերի մշակման կարողություններ և հմտություններ,
2.4  հայերեն(պարտադիր), ռուսերեն կամ անգլերեն լեզուների իմացություն,
2.5  տեղեկատվության հավաքագրման, վերլուծության և կառավարման ունակություն,
2.6  հաշվետվությունների մշակման ունակություն,
2.7  թիմային աշխատանքի ունակություն,
2.8  համակարգչով և ժամանակակից այլ տեխնիկական միջոցներով աշխատելու ունակություն
2․9 պետական կառավարման համակարգի 2 տարվա աշխատանքային ստաժ:

Դիմումի օրինակելի ձև

3. ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՀԱՏՎԱԾԸ
3.1 Պայմանագիրը կնքելու պահից 6 ամիս ժամկետով:
 
4. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱԿՆԿԱԼՎՈՂ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ
4.1 Փորձագետը 6 ամսվա ընթացքում իրականացնելու է ծրագրով նախատեսված աշխատանքները, մասնավորապես

 • Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված այլընտրանքային խափանման միջոցների կատարման ապահովումը.
 • Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված անվտանգության միջոցների կատարման ապահովումը.
 • Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքով նախատեսված` ազատությունից զրկելու հետ չկապված պատիժների կատարման ապահովումը.
 • Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով վերահսկողություն իրականացնել պատժի կրման /տուգանք, հանրային աշխատանքներ, որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկում/ կարգի և պայմանների պահպանման, ինչպես նաև  փորձաշրջանի մեջ գտնվող կամ պատժի կրումը հետաձգված անձանց նկատմամբ.
 • Օրենսդրությամբ սահմանված կարգով և ժամկետներում աջակցել  զեկույցի կազմման գործընթացին, պատասխանել Ծառայության այլ տարածքային մարմինների կողմից ուղարկված հարցումներին.
 • ռիսկերի և կարիքների գնահատման արդյունքների հիման վրա կազմել Շահառուների վերահսկողության պլան, մշակել Շահառուի անհատական վերասոցիալականացմանն  ուղղված սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքների վերաբերյալ համապատասխան ծրագրեր՝ ուղղորդելով  և խրախուսելով շահառուների մասնակցությունը մշակութային, սպորտային, կրթական միջոցառումներին, շաբաթօրյակներին, սոցիալ-հոգեբանական աշխատանքներին.
 • Մարմնի աշխատանքների իրականացման ընթացքում ի հայտ եկած հնարավոր օրենսդրական բացերի և հակասությունների հայտնաբերման դեպքում  առաջարկություններ  ներկայացնել Մարմնի պետին.
 • իրականացնել Մարմնի մտից և ելից մատյանների, Շահառուների շտեմարանի վարման, հաշվառման քարտերի լրացման աշխատանքները. ինչպես նաև Շահառուի անձնական գործի արխիվացման դեպքում սահմանված կարգով հաշվառման քարտը ներկայացնել համապատասխան Բաժին․
 •  ստացած էլեկտրոնային հսկողության սարքերն կիրառել դատապարտյալների նկատմամբ.
 •  պրոբացիայի շահառուի և տուժողի (տուժողի իրավահաջորդի) միջև կազմակերպել  հաշտարարության իրականացման գործընթացը.
 • նախապատրաստել պաշտոնական գրությունների, քաղաքացիների, շահառուների դիմումներին, բողոքներին,  սոցիալական ցանցերից Ծառայությանն ուղղված կամ պաշտոնական էլեկտրոնային փոստով ստացված հարցումներին պատասխանելու նախագծերը, ինչպես նաև  առաջարկություններ, տեղեկանքներ, հաշվետվություններ, միջնորդագրեր, զեկուցագրեր, դատապարտյալների վերաբերյալ կազմված զեկույցների մասին հաշվետվություններ և այլ փաստաթղթեր՝ պահպանելով դրանց կատարման ժամկետներն ու ընթացակարգերը:
 • Շահառուի ներման խնդրագրի վերաբերյալ Նախարարության հարցումը ստանալուց հետո պարտավոր է իրականացնել անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռքբերման, ամբողջացման և ներկայացման աշխատանքները․
 • ուսումնասիրել համապատասխան մարմիններում Մարմնի  աշխատանքներին առնչվող, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց և գործատուների կողմից կատարվող աշխատանքները ու դրանց վերաբերյալ կազմել հաշվետվություններ, զեկուցագրեր և այլ փաստաթղթեր։

4.2 կատարած աշխատանքի արդյունքը գնահատվում է բավարար, լավ կամ գերազանց:

5. ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՆԵՐԿԱՅԱՑՆԵԼՈՒ ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ
5.1 Փորձագետը 3 ամսից և աշխատանքի ավարտից հետո ներկայացնում է հաշվետվություն:

6. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐ
6. Աշխատանքը գնահատվում է ըստ փուլերի՝ 3 ամիսը մեկ և ամփոփիչ փուլ:

Գնահատման համար չափանիշները սահմանվում են ըստ 4-րդ բաժնի 4.1 կետերով սահմանված արդյունքների:

 • Փաստաթղթերն ընդունվում են ամեն օր՝ ժամը 9:30-ից մինչև 12:30-ըբացի շաբաթ և կիրակի օրերից:
 • Դիմումների ընդունման վերջնաժամկետն է` 22.04.2024թ.:
 • Աշխատանքի վայրը՝ Գեղարքունիքի մարզ, ք․ Սևան, Դեմիրճյան 4/4։

ՀՀ քաղաքացիները ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայության ժամանակավոր թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար կարող են դիմել ՀՀ ԱՆ պրոբացիայի ծառայություն (ք. Երևան, Արշակունյաց 23, հեռ. +374 10 594-196) կամ դիմումը ներկայացնել էլեկտրոնային փոստի միջոցով՝ cadrer@probation.am հասցեին։