2023 թվականի ընթացքում իրականացվել է թվով 7313 պատիժ և վերահսկողություն:
 
Իրականացվել է 4798 անձի նկատմամբ պատիժ՝
 
  • տուգանք
0
անձի նկատմամբ

  • որոշակի պաշտոններ զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեությամբ զբաղվելու իրավունքից զրկում
0
անձի նկատմամբ

  • հանրային աշխատանքներ
0
անձի նկատմամբ

  • Օտարերկրյա քաղաքացուն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից վտարում
0
անձի նկատմամբ

  • Ազատության սահմանափակում
0
անձի նկատմամբ

Իրականացվել է 2515 անձի նկատմամբ վերահսկողություն՝
 
  • Իրականացվել է պատիժը պայմանականորեն չկիրառելու և փորձաշրջան նշանակելու վերաբերյալ
0
վարույթ

  • Իրականացվել է պատիժը կրելուց պայմանական վաղաժամկետ ազատման վերաբերյալ
0
վարույթ

  • Իրականացվել է մինչև վեց տարեկան երեխա ունեցող և ծանր հիվանդության հիմքով պատժի կրումը հետաձգման վերաբերյալ
0
վարույթ

  • Իրականացվել է դաստիարակչական բնույթի հարկադրանիքի միջոցներ կիրառելով անչափահասին քրեական պատասխանատվությունից ազատելու վերաբերյալ
0
վարույթ